Produtos: Brass Sheets

Brass Sheets: CuZn15

Brass alloy for construction. Suitable for notching and cassettes

cuzn15-brass-sheet

Formulário de consulta

Brass Sheets: CuZn20

Brass alloy for construction.

cuzn20-brass-sheet

Formulário de consulta

Brass Sheets: CuZn37

(MS 63 - CW508L); EN 1652

cuzn37-brass-sheet cuzn37-alloy-brass-sheet cuzn37-length-brass-sheet

Formulário de consulta

Brass Sheets: CuZn39Pb2

(CW612N); EN 1652

cuzn39-brass-sheet

Formulário de consulta